فرم نظرسنجی

فرم نظر سنجی ارباب رجوع
تاریخ(YYYY/MM/DD):
شرکت /خانم / آقا:  
نام واحد مراجعه شده جهت انجام کار :
جهت انجام چه نوع کاری به واحد فوق مراجعه نمودید؟بطور خلاصه شرح دهید.
شرح نظرات و پیشنهادات :
  راهنما : لطفا با توجه به موارد پیش رو امتیازدهی نمایید.                                   عالی : 5   خوب : 4   متوسط : 3  ضعیف :2  بسیار ضعیف : 1
ردیف مشخصات ارزیابی درجه اهمیت (وزن) عالی خوب متوسط ضعیف بسیار ضعیف امتیاز موزون
1 سرعت انجام کار در واحدی که مراجعه فرموده ایدچگونه بوده است ؟ 3
2 نحوه رفتار و برخورد پرسنل واحد 3
3 آیا مقدار  زمان مناسبی جهت پاسخگویی و حل مشکل شما اختصاص یافته است ؟ 2
4 آیا زمان دسترسی به پرسنل مربوطه مناسب است ؟ 2
5 نحوه پاسخگویی مسئول واحد چگونه بوده ؟ 3
6 نحوه اطلاع رسانی پرسنل این واحد چگونه بوده است ؟ 1
7 نحوه پیگیری های محموله از جانب واحد مزبور 1
8 وضعیت حضور پرسنل در محل کار در زمان نیاز شما چگونه بوده است ؟ 3
9 امکانات رفاهی مستقر در سازمان جهت آسایش ارباب رجوع 2
  جمع کل

 
 
 
Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009.