نقشه سایت|

نظرات و پیشنهادات
 شعبه بندر خرمشهر  
 
 
  بندر خرمشهر که در گذشته بعنوان بندر مادر در کشور تلقی میگردد و ناشی از جنگ تحمیلی تخریب شده بود هم اکنون بازسازی گردیده و این شرکت نیز فعالیتهای خود را در راستای ارائه خدمات به مشتریان محترم با اتکا بر سوابق و پشتوانه عملیاتی خود آغاز نموده است.
  در حال حاضر اعم فعالیتهای اینشرکت در بندر خرمشهر حول محور عملیاتی کانتینر متمرکز است.
  این بندر در طول جغرافیایی 26-30 درجه شمالی و عرض جغرافیایی 10-48 درجه شرقی واقع می باشد.
   
آدرس شعبه خرمشهر اینشرکت بشرح ذیل میباشد:

      ایران - خرمشهر - بلوار ساحلی - بین اداره بیمه وشهرداری طبقه دوم  
      تلفن :2073و23141-063242 
      فاکس :25764-063242
Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009.