نقشه سایت|

نظرات و پیشنهادات

 
 شعبه بندر چابهار  
 
  بعنوان بندر ایرانی واقع در شمال اقیانوس هند و نزدیکترین بندر ایران به شبه قاره هند،بندر چابهار از جایگاه ویژه ای در ترانزیت کالا به کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق،افغانستان و پاکستان برخوردار است.این بندر در طول جغرافیای 50-50 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 59-28 شمالی واقع گردیده و از طریق جاده وخطوط هوایی به تهران و سایر دیگر شهرهای کشور متصل می شود.
  شعبه کشتیرانی هوپاد دریا در بندر چابهار و سایر موسسات مستقر در محدوده این بندر نظیر منطقه ویژه اقتصادی چابهار نیز متاثر از فعالیتهای شعبه این شرکت است. 
آدرس شعبه چابهار اینشرکت بشرح ذیل میباشد:

      ایران - منطقه آزاد چابهار مجتمع تجاري صالحيار واحد 311   شركت كشتيراني هوپاد دريا  
       
      تلفن :0543531239
      فاکس :05435313748
Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009.pan style="font-family: Arial"> Hoopad Darya Shipping Agency Co.IT office 2008-2009.